गणक दर्ता गर्नुहोस्

नोट: तपाईको खाता प्रमाणीकरण र सक्रिय हुन ४ दिन सम्म लाग्न सक्छ / Account activation may take uptop 4 days becasue we have to go through all verifiation process